Organizace Technické sporty Vavřinec

Zápis z výborové schůze konané 23. ledna 2010

Přítomni: Alois Nečas, Martina Moravcová, Miroslav Kočí, Petr Kovařík, Josef Vladík, Martina Vágnerová, Jiří Kakáč,
Ctibor Halámek, Antonín Štolpa, Zdeněk Kakáč.

Omluveni: Karel Zouhar, Leona Dvořáčková,

Program:
1. Zahájení
2. Vyhodnocení výroční členské schůze
3. Provoz vleku
4. Práce modelářského kroužku
5. Předání pokladny
6. Ostatky a dětský karneval
7. Zábavné odpoledne na vleku
8. Školení řidičů, beseda s jeskyňáři
9. Závěr

ad 1:
Schůze se konala v klubovně SDH. Výborovou schůzi zahájil v 18:00 hod. předseda Alois Nečas, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
Průběh jednání výroční členské schůze zhodnotil Alois Nečas. Nejdůležitějším bodem jednání bylo změna pokladníka Technických sportů. Funkce se, po schválení členskou schůzí, ujal Petr Kovařík. Průběh jednání byl klidný a diskuse věcná. Předseda dále pohovoři o oslavě 30 let provozu vleku. Zároveň připomenul, že provedl zkušební provoz vleku a je nutné zajistit jeho provoz.
ad 3:
Pro zajištění provozu vleku v lednu a únoru 2010 budou mít službu členové výboru TS Vavřinec podle následujícího rozpisu:
23.1.2010 - Alois Nečas
24.1.2010 - Miroslav Kočí
28.1.2010 - Alois Nečas
29.1.2010 - Martina Vágnerová a Martina Moravcová
30.1.2010 - Josef Vladík
31.1.2010 - Petr Kovařík
6.2.2010 - Zdeněk Kakáč
7.2.2010 - Miroslav Kočí
13.2.2010 - Jiří Kučera
14.2.2010 - Karel Zouhar
20.2.2010 - Martina Moravcová
21.2.2010 - Jiří Kakáč
27.2.2010 - Miroslav Kočí
28.2.2010 - Leona Dvořáčková
ad 4:
Činnost modelářského kroužku zhodnotil vedoucí Ctibor Halámek. Poděkoval kolegům Josefu Vladíkovi ml. a Tomáši Kakáčovi za pomoc při vedení kroužku. Postěžoval si na nekázeň některých dětí a informoval o práci a materiálovém zabezpečení. Momentálně nepožaduje nákup materiálu ani nářadí. Dále hovořil o možnostech jarní výstavy modelů a ručních prací.
ad 5:
Za účasti přítomných členů výboru proběhlo předání funkce hospodáře mezi Antonínem Štolpou a Petrem Kovaříkem. Byla provedena inventůra a následné předání pokladní hotovosti a pokladní knihy. U bankovního účtu bylo rozhodnuto, že nový hospodář prozkoumá možnosti zřízení účtu u jiného peněžního ústavu. Po prověření možností se teprve rozhodne o změně podpisových vzorů nebo převodu prostředků do jiné banky.
ad 6:
Ostatky připadají letos na sobotu 13. února 2010. Organizační zabezpečení: občerstvení a jeho prodej zajistí Josef Vladík. Harmonikář do průvodu masek je zajištěn Jaroslav Vintr z Petrovic. Podle jeho možností musí být průvcod zahájen kolem 11 hodiny dopoledne. Sraz masek bude v 10:30 na návsi. Večerní ostatková zábava začne ve 20 hod. Podle názorů členů výboru by bylo pro tuto zábavu vhodnější živá hudba. Po zvážení finančních možností bylo stanoveno, že je možné pozvat hudebníka za max. 4000,- Kč. Členové výboru přislíbili zjištění možností živé hudby za tuto částku. Pokud se nesežene hudebník, bude opět hudba reprodukovaná podle vlastních možností. Dále byli všichni členové výboru vyzváni aby se pokusili zajistit co nejvíce cen do tomboly. Losy zajistí Martina Moravcová a Leona Dvořáčková. Tradiční persony do maškarního průvodu zajistí Alois Nečas, Zdeněk Kakáč, Martina Vágnerová.
Karneval pro děti pořádaný ve spolupráci s Mateřskou školou je předběžně domluven na pátek 19. února od 15:30. Program připraví Zdeněk Kakáč s Hankou Kakáčovou, Hankou Němcovou a učitelkami MŠ. Drobná pomoc bude potřeba od děvčat při prodeji občerstvení.
ad 7:
Sněhové podmínky dovolují uspořádat karneval na vleku. Děvčata zjistí zájem o tuto zábavu mezi školní mládeží. Pro pořádání je třeba zajistit asi osm pořadatelů a občerstvení. Terén nedovolí dovezení a instalaci velké aparatury. Malé ozvučení zajistí Zdeněk Kakáč. V rámci karnevalu může proběhnout soutěž nebo přehlídka netradičních sněžných vozítek.
ad 8:
Jako jiné roky předpokládáme uspořádání besedy s jeskyňáři a školení řidičů amatérů. Tyto akci by mohli proběhnout v pátek a sobotu aby se zapůjčila společenská místnost na jeden víkend. Mezi speleology je o pořádání besedy velký zájem. Je to hlavně kvůli novým objevům v okolí Vavřince a Suchdolu. Problém je v malém zájmu místních občanů. Zvažujeme také možnost, že se pořádání ujme Místní knihovna Vavřinec nebo speleologická skupina Topas. Školení řidičů je předběžně projednáno s Josefem Pořízkou. Termín a způsob uspořádání bude upřesněn po ostatkách.
ad 6:
Výborovou schůzi ukončil Alois Nečas v 19:45 hod.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

Zápis z výborové schůze konané 27. dubna 2009

Přítomni: Miroslav Kočí, Petr Kovařík, Martina Vágnerová, Martina Moravcová, Karel Zouhar, Leona Dvořáčková,
Pavel Králík, Zdeněk Kakáč.

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení akcí v dubnu 2009
3. Zajištění akcí na květen
4. Dvoudenní zájezd do Krkonoš
5. Diskuse
6. Závěr

ad 1:
Schůze se konala v klubovně SDH. Výborovou schůzi zahájil v 18:10 hod. jednatel Zdeněk Kakáč, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
V dubnu se naše organizace zaměřila na přírodu Moravského krasu. Ve středu 15. dubna jsme společně s učitelkami MŠ uspořádali Den Země, kterého se zúčastnilo 15 dětí s rodiči.
Na čtvrtek 16. dubna byl naplánován úklid okolí obce. Účast čtyř osob svědčí o nezájmu o nepořádek v okolí obce.
V sobotu 18. dubna v 18 hodin proběhl 12. ročník setkání s jeskyňáři. Témata byla o Moravském krasu. Příspěvky byly zajímavé. Účast ve srovnání s minulými ročníky malá asi 50-60 diváků. Z Vavřince ani ne deset z toho čtyři členi TS. Občerstvení prodávala Alka a Hanka Kakáčovi za nákupní ceny. Na konec ještě někdo ukradl dobrovolné vstupné i s pokladnou. A tak se tato akce nemusí řešit přes pokladnu.
ad 3:
Zdeněk Kakáč kontroloval řípravu akcí na měsíc květen:
2. května od 15. hodin proběhne u vleku jarní branný závod.
- ceny a diplomy se použijí zbylé z dětského dne a krnevalu,
- je třeba zakoupit 2 kg párků, 3 chleby, cukr a sirup,
- na pořádání se bude podílet každý kdo má čas.
10. května od 14. hodin bude v místním parku oslava Svátku matek:
- je třeba doplnit dárečky maminkám,
- dohodnout podmínky použití parku s ObÚ a Monikou Ymekovou,
- zakoupit 20l odrůdového vína,
- nakoupit suroviny a upéct koláče,
- zakoupit balíčky pro vystupující děti.
Během května je potřeba pokračovat na přípravě zájezdu.
ad 4:
Zdeněk Kakáč informoval o pokračování příprav dvoudenního zájezdu do Krkonoš. Původně zamýšlené ubytování v turistické ubytovně TJ SOKOL Studenec není možné kvůli probíhající pouti v areálu ubytovny. Zdeněk Kakáč vybral náhradní ubytování v chatě Orel u obce Dolní mísečky. Cena ubytování na jednu noc včetně polopenze by měla být kolem 350,- Kč. Podle dostupných informací byl sestaven předběžný rozpočet. náklady na autobus 17500,- Kč ubytování včetně polopenze 16800,- Kč vstupné 4000,- lanovka 6000,- tj. celkem asi 45000,- Kč. Předpokládáme, že se vybere poplatek asi 19000,- Kč. Rozdíl, který se musí doplatit je přibližně 26000,- Kč. Program se připravuje. Předběžně se uvažuje o tom, že se navštíví Harrachov - muzeum hornictví a skokanské můstky. Volné odpoledne na sport, vycházku a posezení u ohně. Drzhý den turistika ze Špindlerova mlýna na Sněžku. Ze Sněžky do Pece pod Sněžkou pěšky nebo lanovkou. Pro méně zdatné turisty bude počítáno s alternativní trasou.
ad 5:
V diskusi se hovořilo o připravovaných akcích a hlavně o zájezdu do Krkonoš. Největší problém je doplatek z pokladny TS Vavřinec. Odhlasován byl maximální výše příspěvku 15000,- Kč. Z tohoto důvodu si bude každý účastník sám platit vstupné do muzea a na lanovku. Bude připravena varianta trasy bez lanovky. Dále se pokusíme zjistit přepravce, který nabídne cenu za přepravu autobusem nižší než 17500,- Kč.
ad 6:
Úkoly pro zajištění akcí v květnu 2009 a zájezdu:
- Zdeněk Kakáč zajistí věci potřebné na organizaci branného závodu.
- Alois Nečas zajistí vzduchovky na branný závod.
- Zdeněk Kakáč zjistí požadavky MŠ, obce a nájemců parku na oslavu Svátku matek.
- Martina Moravcová, Martina Vágnerová a Leona Dvořáčková nakoupí suroviny na koláče.
- Martina Moravcová, Martina Vágnerová a Leona Dvořáčková nakoupí balíčky pro děti.
- Zdeněk Kakáč společmě s Evou Kaššaiovou připraví drobné dárečky pro maminky.
- Zdeněk Kakáč zajistí ozvučení pro Den matek.
- Mirek Kočí zajistí nákup 20 litrů vína na svátek matek.
- Martina Vágnerová zajistí ženy pro pořádání Dne matek.
- Zdeněk Kakáč dohodne termín pro uspořádání školení řidičů.
- Mirek Kočí zjistí cenu autobusové dopravy na zájezd.
- Zdeněk Kakáč urychleně dokončí program zájezdu.
Výborovou schůzi ukončil Zdeněk Kakáč v 19:00.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

Zápis z výborové schůze konané 17. března 2009

Přítomni: Alois Nečas, Josef Vladík, Miroslav Kočí, Petr Kovařík, Martina Vágnerová, Martina Moravcová,
Jiří Kakáč, Ctibor Halámek, Karel Zouhar, Zdeněk Kakáč.

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení akcí v únoru a březnu 2009
3. Dvoudenní zájezd do Krkonoš
4. Další akce na období březen - květen
5. Diskuse
6. Závěr

ad 1:
Schůze se konala v klubovně SDH. Výborovou schůzi zahájil v 18:00 hod. předseda Alois Nečas, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
V únoru a březnu jsme se soustředili na provoz lyžařského vleku, organizovali karneval pro děti a tradiční ostatky. Pokračovala také pravidelná činnost modelářského kroužku.
O provozu vleku informoval Alois Nečas. V pátek 13. února provedli Alois Nečas a Zdeněk Kakáč kontrolu vleku a sjezdovky. Následující sobotu 14. února proběhla úprava sjezdovky a začal normální provoz. Vlek by v provozu 8 dnů: 14. 15. 21. 22. 23. 25. 27. a 28. února vždy od 14 hodin do setmění. Na provoz vleku dozírali Alois Nečas, Pavel Nečas a Jiří Kučera. Pozitivní je, že vlek byl v provozu o jarních prázdninách. V tomto týdnu byl také hojně navštíven hlavně dětmi z Vavřince a Veselice. Při provozování vleku bylo vybráno za vlekovné a občerstvení 1930,- Kč. Spotřebovalo se 32 kWh elektrické energie. Vlek byl sklizen v sobotu 14 března 2009. Brigády se zúčastnili Alois Nečas, Mirek Kočí, Petr Kovařík, Pavel Nečas a Zdeněk Kakáč. Provedl se úklid v chatě při kterém se vyřadila jedna vadná rychlovarná konvice. Na závěr brigády jsme přesadili jasan, který byl přímo na okraji zpevněné komunikace.
O karnevalu a ostatkách podali informace Zdeněk Kakáč a Josef Vladík. Dětský karneval jsme po dohodě s ředilkou MŠ uspořádali v pátek 20. února 2009. Program jsme spestřili vystoupením kouzelníka. Nakoupili jsme cukrovinky pro děti, věcné ceny a uhradili výdaje MŠ na občerstvení a výzdobu místnosti. Výdaje za organizaci karnevalu činily 2572,- Kč. Na dobrovolném vstupném a prodejem občerstvení jsme utržili 814,- Kč. Karneval se dětem líbil. Kladně hodnocení jsme slyšeli také od rodičů a diváků. Ostatky se konaly následující den v sobotu 21. února. V průvodu letos bylo 42 masek, práva, pokladník a harmonikář. O večerní posezení se staral DJ a tříčlenná obsluha baru. Pozitivně je hodnocen začátek průvodu v 10 hodin dopoledne. Do pokladny se při průvodu vybralo 8832,- Kč, prodej losů 3225,- Kč a tržba u baru 10846,- Kč. Výdaje za zboží do baru, platba pro harmoníháře a DJ činily 11083,- Kč. Zůstatek do pokladny po obou akcích je 11062,- Kč.
Modelářský kroužek se schází pravidelně každý pátek od 17 hodin. Modeláři využili ke své práci také prázdniny a několik sobot. Hlavnímu vedoucímu Ctiboru Halámkovi pomáhají Pavel Nečas, Tomáš Kakáč a Josef Vladík nml. Vedoucí obdržel finanční zálohu 3000,- Kč. Postupně pořizuje materiál a doplňuje nářadí. Modelářský kroužek uspořádá v sobotu 28. března zájezd do Brna na výstavu modelové železnice. Dětem i vedoucím bude uhrazeno jízdné a vstupenky. Výstava modelů a ručních prací bude uspořádána až příští rok. Funkční ukázku modelů předvedou členové modelářského kroužku v květnu na branném závodu.
ad 3:
Zdeněk Kakáč informoval o předběžných přípravách dvoudenního zájezdu do Krkonoš. Alois Nečas sehnal doporučení na ubytování v turistické ubytovně TJ SOKOL Studenec. Zdeněk Kakáč tuto informaci upořesnil. Výbor se dohodl, na termínu akce 27. a 28. června 2009. Předpokládáme naklady e výši asi 25 tisíc Kč. Poplatek pro účastníky zájezdu byly stanoveny na 500,- Kč pro dospělého. Děti do 18 let budou platit 250,- Kč. TJ bude zájezd dotovat tak, aby poplatek kryl náklady na dopravu, ubytování, sobotní večeři, nedělní snídaní a hromadné vstupné (lanovka, návštěva památek apod.). V následujících dnech provedou děvčata předběžný průzkum zájmu o tento zájezd. Pokud bude naplněn autobus, bude sestavena pracovní komise pro přípravu zájezdu pod vedením Zdeňka Kakáče.
ad 4:
Zdeněk Kakáč a Alois Nečas informoval o dalších akcích připravovaných na duben a květen:
- Úklid okolí Vavřince v rámci akce Den Země. Do této akce se chce opět zapojit mateřská škola. Termín vycházky dohodneme s ředitelkou MŠ. TS provede sběr odpadků kolem komunikací a na žlebové stráni ve čtvrtek 16. dubna 2009 od 16 hodin. Den Země proběhne v severní části CHKO Moravský kras v sobotu 18. dubna dopoledne.
- Setkání s jeskyňáři a promítání proběhne v sobotu 18. dubna od 18 hodin ve společenské místnosti. Program je částečně připraven a pozvánka bude brzy umístěna na webu.
- Školení řidičů je od Josefa Pořízka přislíbeno na konec dubna.
- Krátký zájezd pro občany uspořádáme do pivovaru Černá Hora a rozhlednu Malý Chlum v dubnu nebo květnu. Termín přizpůsobíme rozlosování fotbalu.
- Uspořádáme náhradní termín pro návštěvu Sloupsko-šošůvských jeskyní.
- V pátek 1. května uspořádáme branný závod s ukázkou modelů a táborákem.
- V neděli 10. května uspořádáme oslavu Dne matek.
- Den dětí letos nebudeme pořádat. Náhradou je dvoudenní zájezd.
ad 5:
V diskusi se hovořilo o připravovaných akcích. Zdeněk Kakáč informoval, že nemůže být uspořádán plánovanýkoncert kvarteta FÓR. Zpěváci se intenzivně připravují na maturitu a tak do června nemají volný termín. Nejvíce se diskutovalo o dvoudenním zájezdu. Postup dalších příprav bude záviset na předběžném průzkumu zájmu o zájezd. Pokud zájem nebude, uspořádáme ve stejném termínu jednodenní zájezd tak jak v minulých letech.
ad 5:
Úkoly pro zajištění akcí duben až červen 2009:
- Ctibor Halámek připraví zájezd modelářů do Brna a osloví další dospělé.
- Zdeněk Kakáč připraví podklady pro průzkum zájmu o zájezd do Krkonoš.
- Martina Moravcová a Leona Dvořáčková provedou předběžný průzkum zájmu o zájezd.
- Zdeněk Kakáč dohodne s Evou Kaššaiovou termín Dne Země a přípravu Dne Matek.
- Zdeněk Kakáč zajistí přípravu Setkání s jeskyňáři.
- Josef Vladík zajistí občerstvení na Setkání s jeskňáři.
- Zdeněk Kakáč dohodne termín pro uspořádání školení řidičů.
- Zdeněk Kakáč zjistí rozlosování fotbalu a stanoví termín zájezdu do Černé Hory.
- Alois Nečas zajistí přípravu branného závodu.
- Mirek Kočí zajistí občerstvení na branný závod a Den matek.
- Zdeněk Kakáč zajistí ozvučení pro Den matek.
- Martina Vágnerová zajistí ženy pro pořádání Dne matek.
- Zdeněk Kakáč.zajistí bezplatné zapůjčení společenské místnosti a parku na pořádané akce.
Výborovou schůzi ukončil Alois Nečas v 19:15.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

První výročí spuštění naší webové stránky

Je to neuvěřitelné, ale skutečně je to rok co se Technické sporty Vavřinec přidaly k ostatním spolkům v obci a spustily svoje vlastní www stránky. Za ten rok je navštívilo 2500 uživatelů internetu. Počítadlo je nastaveno tak, že registruje jeden přístup z konkrétní IP adresy za den. Jinými slovy: Pokud se po příchodu ze školy podívá na stránky dejme tomu Pepíček, pak přijde máma a koukne se na fotky z ostatků a večer táta na stejném počítači zkontroluje kdy má jít sklidit vlek, pak v tomto případě naše počítadlo zaznamená jediný přístup.

Člověk se po roce života začne stavět na vlastní nohy a dělá první krůčky. Webové stránky jsou na tom jinak. V okamžiku zrození se plnou rychlostí rozběhnou do celého světa. A navíc sebou nesou plný ranec informací. Rok života tohoto současného multimediálního fenoménu je o tom, že si buduje své místo mezi tisíci ostatními. Stránka se snaží přilákat čtenáře atraktivním vzhledem a zajímavými informacemi. O stránku přestane být zájem když není aktuální. Od první vteřiny a pak už na pořád musí prostě makat jako dobře namazaný stroj.

Základní projekt našich webovek sestavil Tomáš, který měl teoretickou průpravu z jedovnické průmky a zkušenosti se správou stránek amatérského florbalového týmu Cavespiders (jeskynní pavouci). Do baneru jsme vložili logo společně s obrázky letního tábora a lyžařského vleku. Jelikož jsem notorický knihomol a vše si musím napřed nastudovat pořídily se příslušné knihy. Přestože jsem elektrikář, elektronik i programátor, byla pro mě problematika www tabu. Na začátku jedné knihy stálo: „Než napíšeš první slovo na své stránky pamatuj, že od této chvíle ho může číst kdokoliv na celém světě“. Tato jednoduchá věta říká naprosto vše o pravidlech a etiketě tvorby veřejného zdroje informací. Snažím se psát objektivně a hlavně pravdivě tak, abych nikoho neurazil. Zde platí také léty ověřená zkušenost „Slovo je jako vystřelený šíp. Nelze je chytit zpátky. Když zasáhne cíl může zabít, když však mine cíl bylo zbytečné je vyřknout“. Další problém je náš moravský dialekt. A tak přišla na řadu dávno odložená kniha Pravidla českého pravopisu. Nastala vzácná chvíle, kdy Ampér i Voltík pracovali společně. Určili jsme si základní sekce – položky hlavního menu. Sekce se postupně začaly plnit informacemi. Začátky byly těžké. Jako vždy se ukázalo, že teorie je jen vysněný ideál. Praxe ukázala, že ne vše funguje na různých platformách a se všemi prohlížeči. A tak jsme testovali, měnili způsob programování, upravovali obrázky a tak stále dokola. Po měsíci pokusů a omylů se ve zkušebním provozu vyladila struktura projektu.

Nyní jsem se mohl plně věnovat obsahové stránce. Postupně přibývaly příspěvky a začala se plnit foto galerie. Dobrým začátkem byl text, který popisoval loňské ostatky. Inspirace z osobních zážitků, relativní pohoda a nadšení pro novou věc se odrazily ve veselém příběhu. Za uplynulý rok přibylo k ostatkům dalších devatenáct akcí, které pořádal náš spolek, dvě události našich přátel jeskyňářů a jedna hasičská oslava. Sekce „Aktuálně“ se neustále mění a tak nemám spočítáno kolik zde bylo pozvánek a informací. Do sekce „Organizace“ jsou vkládány zápisy z jednotlivých schůzí. Jaké jsou moje pocity z roční správy těchto stránek?
- Překvapilo mě když asi po dvou měsících provozu zavolal na můj mobil neznámy člověk. Chtěl kontakt na pana klempíře Štěpána s tím, že jsme o něm psali na webu. Pak jsem chvíli přemýšlel kde se o klempířovi psalo. Bylo v článku o budování vleku a chaty.
- Potěšilo když rodák, který žije mimo obec poděkoval slovy „Děkuji za informace o dění v rodné obci. Vydrž!“. Obecně mě těší každý vzkaz nebo e-mail. Pomáhá to při práci. Bohužel je jich málo vzhledem k problémům nebo zpožděním, které občas potrápí.
- Mrzí mě, že se za celý rok nikdo nepřidal a nevytvořil příspěvek (stačilo by tužkou na papíru), který bych na stránkách publikoval. Stejné je to s fotkami.
- Pohání mě k většímu výkonu a kvalitě – ostatní tvůrci webových stránek z blízkého okolí. Hlavně jsou to kluci z TJ Vavřinec, Andrea a Pavel z městyse Sloup a energií překypující jeskyňář a rebel Franci Musil.
- Brzdí nedostatek času, který s přibývajícím věkem tak strašně utíká a špatná nálada z událostí a vztahů kolem mě.

A co bude dál? Přestože akční, jsem k některým věcem konzervativní a proto nebudu měnit to, co funguje. Nečekejte nový design stránek. Mám dluh v sekci „Odkazy“ kam je potřeba přidat další zajímavé webové adresy. Druhou nedokončenou věcí je historie našeho spolku. Není zpracováno období 1989 až 2008. Už dlouho se chystám vytvořit novou sekci „Příroda“. Do ní bych chtěl postupně umístit tipy na výlety nejen do Moravského krasu. Dále tam chci soustředit informace o zajímavých přírodních, kulturních a historických místech. Vše bude doplněno mapami a obrázky. Obsah stránek dnes zabírá kolem 150MB paměti na serveru. Starší příspěvky a fotografie budu postupně přesouvat do archivu.

Na závěr se sluší oslavenci popřát. Milé "www.ts.vavrinec.cz" přeji ti zdravý nezavirovaný internetový život. Ať nikdy nespadne server, ve kterém sídlíš a hlavně ať máš pravidelný přísun čerstvých datových byte. Dobře reprezentuj svého zřizovatele – Technické sporty Vavřinec. Ať tě lidi čtou a můžeš jim přinášet jen hezké informace.

U příležitosti výročí se zamyslel webmaster Zdeněk Kakáč.

Zápis z výborové schůze konané 4. února 2009

Přítomni: Alois Nečas, Josef Vladík, Miroslav Kočí, Petr Kovařík, Martina Vágnerová, Leona Dvořáčková,
Antonín Štolpa, Ctibor Halámek, Vladimír Ditrich, Zdeněk Kakáč.

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení akcí v prosinci 2008
3. Příprava ostatků
4. Diskuse
5. Závěr

ad 1:
Výborovou schůzi zahájil v 19:00 hod. předseda Alois Nečas, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
Práci v měsíci prosinci 2008 zhodnotili Alois Nečas a Zdeněk Kakáč. 30. listopadu jsme společně s MŠ uspořádali rozsvícení vánočního stromu na návsi. Akce proběhla bez problémů. Poděkování patří děvčatům za přípravu programu, Milan Kadlec za výborný svařák a Zdena Kakáč za technickou podporu. 13. prosince se konala hodnotící členská schůze. V tomto termínu byl bohužel předseda v nemocnici a řada členů se nemohla schůze zúčastnit. Nedopatřením nebyly pozvány některé děti. Co nejdříve musíme aktualizovat seznam členů a zaregistrovat do něj nejmladší členy z řad dětí. 20. prosince zajistili Pavel Nečas, Pavel Králík a Jirka Kakáč natažení lana vleku. Zatím však nebyly sněhové podmínky na lyžování. Po Vánocích vytvořil Zdeněk Kakáč CD s fotografiemi a zvukovým záznamem z poutě a rosvícení stromu. Oběh CD mezi členy TS se někde zadrhl a tak budou vypálena další dvě CD.
ad 3:
Zdeněk Kakáč informoval o přípravě dětského karnevalu a ostatků:
Dětský karneval se uskuteční stejně jako loni ve společenské místnosti. Po dohodě s ředitelkou MŠ Evou Kaššaiovou byl stanoven termín - pátek 20. února od 15:30 hod. V 16 hodin vystoupí kouzelník, dále budou připraveny soutěže, přehlídka masek a dětská diskotéka. Program připraví učitelky MŠ, Zdeněk Kakáč, Hanka Kakáčová a Hanka Němcová. Občerstvení bude zajištěno společně s ostatky. Mateřská škola zajistí výzdobu místnosti, která zůstane i na ostatky. Pro pomoc při organizaci se osloví Jana Přikrylová, Alena Kakáčová a Leona Kadlecová. Náklady na kouzelníka budou cca 1500 Kč. Na karnevalu budeme prodávat občerstvení a umístíme pokladničku na dobrovolný příspěvek.
Ostatky budou v sobotu 21. února. Harmonikář Jara Vintr potřebuje začátek stejně jako loni - v 10 hodin dopoledne. Je to sice problém pro přípravu masek, ale dřívější termín je vhodnější. Končí se za světla a je dostatek času na přípravu pro večerní zábavu. Sraz masek bude tedy v 10:00 hod. na návsi před Obecním úřadem. Ostatková zábava začne v 19 hodin ve společenské místnosti. Organizační zabezpečení: práva - Lucka Kouřilová (svobodné) a Maruška Nečasová (ženaté), pokladna - Petr Kovařík, foto - Vladimír Ditrich a Zdeněk Kakáč, řezník - musí se vyřešit. Plakát - Ctibor Halámek. Hudební produkce Zdeněk a Tomáš Kakáčovi. Prodej a zajištění občerstvení - Josef Vladík. Losy - Leona Dvořáčková.
ad 4:
V diskusi se hovořilo o připravovaných akcích. Zdeněk Kakáč navrhl uspořádání koncertu kvartutu FÓR. Koncert se může uskutečnit začátkem března. Záměr upřesníme po ostatkách. Školení řidičů budeme směřovat na duben kvůli avizovaným změnám v zákoně. Zdeněk Kakáč otevřel diskusi o zájezdu "Poznáváme svou vlast". Vrátil se k plánované návštěvě Informačního střediska u jaderné elektrárny Dukovany. Mirek Kočí předložil návrh aby se uspořádal dvoudenní zájezd do Krkonoš. Tento návrh byl všemi přítomnými podporován. Uskutečnil by se na přelomu května a června. Alois Nečas požádal o pomoc při úklidu ve skladu u rybníka. Obecnímu úřadu nabídneme brigádu na odstranění náletových dřevin kolem cesty přes Hrubý kopec do Sloupu. probrali se také možnosti pro uspořádání soutěže "O přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky" před hodnotící schůzí v areálu obecních budov na návsi.
ad 5:
Úkoly pro zajištění karnevalu a ostatků:
- Zdeněk Kakáč připraví společně s Evou Kaššaiovou program na karneval.
- Josef Vladík zajistí občerstvení na karneval i ostatky.
- Mirek Kočí zapůjčí šavli pro řezníka a zajistí nákup vína.
- Leona Dvořáčková zajistí výrobu losů.
- Martina Vágnerová připraví práva, zajistí harmonikáře a nosiče práv.
- Martina Vágnerová dohodne s Petrem Nečasem přípravu pochovávání basy.
- Ctibor Halámek nakreslí plakát na ostatky.
- Zdeněk Kakáč zajistí ozvučení pro karneval i ostatkovou zábavu.
- Zdeněk Kakáč.zajistí bezplatné zapůjčení společenské místnosti od pátku do neděle.
Výborovou schůzi ukončil Alois Nečas ve 20:10.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

Zápis z hodnotící členské schůze 2008

Konané v sobotu 13. prosince 2008 od 17:00 hodin ve společenské místnosti Vavřinec.
Program:
1. zahájení
2. zpráva o činnosti za rok 2008
3. zpráva pokladní
4. zpráva revizní
5. plán práce na rok 2009
6. diskuse
7. usnesení
8. závěr

ad 1:
Schůzi zahájil Zdeněk Kakáč.
Dobré sobotní odpoledne
Vážení členové Technických sportů, milí hosté vítám vás na hodnotící členské schůzi našeho spolku. Zvláště vítám starostu Sboru dobrovolných hasičů pana Jana Kakáče, presidenta Tělovýchovné jednoty pana Aleše Blézla a zástupce Svazu tělesně postižených. Dále chci omluvit našeho předsedu Aloise Nečase, který je v současné době hospitalizován v nemocnici. Ve středu se podrobil operaci a nyní určitě myslí na to jak schůzujeme. Držme mu všichni palce, aby se rychle uzdravoval. Dále omlouvám sourozence Kovaříkovy, kteří mají rodinou oslavu. Dovolte mi abych přednesl návrh programu, kterým se dnešní jednání bude řídit.
Po předložení programu nechal o návrhu hlasovat. Program byl jednomyslně schválen.
Dříve než vyslechnete zprávu o činnosti, poprosím vás, abychom společně chvílí ticha vzpomenuli všech členů a přátel, kteří zesnuli a nemohou se již našeho setkání zúčastnit. ... Děkuji.

ad 2:
Zpráva o činnosti Technických sportů Vavřinec za rok 2008
Spolek Technické sporty Vavřinec se v letošním roku stejně jako v jiných letech soustředil na čtyři základní činnosti:
1. Branné aktivity – branné závody, střelba ze vzduchovky a lyžování
2. Práce s mládeží – různé akce, modelářský kroužek, a spolupráce s MŠ
3. Poznávání a ochrana přírody – tématické výlety a péče o krajinu
4. Společenské akce pro veřejnost – ostatky, oslavy svátků.
Ve spolku je dnes registrováno 75 členů, většinou mládeže ve věku od 6 do 25 roků. V čele organizace stojí 17 členný výbor, který plánuje a organizuje činnost. Práce není přísně ohraničená a jednotlivé aktivity se prolínají. V letošním roce se díky špatným sněhovým podmínkám nekonalo lyžování ani na sjezdovce ani turistika na běžkách. Lano jsme sice na podzim natáhli a provedli drobné opravy zařízení vleku, ale v provozu nebyl ani jeden den. Tím, že nebyly služby u vleku se nám podařilo zorganizovat například dětský karneval a několik poznávacích výletů. Po roční přestávce jsme opět uspořádali setkání s jeskyňáři. Náš spolek nežije v obci izolovaně a spolupracuje s obecním úřadem a ostatními spolky, zejména sborem dobrovolných hasičů, tělovýchovnou jednotou a svazem tělesně postižených. Pomáháme s nácvikem branných prvků, poskytujeme také zázemí areálu u vleku. Na oplátku využíváme služby od těchto přátel. Jde hlavně o pomoc při organizaci větších akcí nebo zapůjčení prostorů, sportovišť a sportovního nářadí. Dobře se rozvíjí také vzájemná spolupráce s místní Mateřskou školou. O pořádaných akcích se spoluobčané dozvídají z plakátů, místního rozhlasu a vývěsní skříňky, kterou máme společnou se Sborem dobrovolných hasičů. Od 10. února jsme rozjeli webové stránky na doméně obecního úřadu. Snažíme se zde přinášet aktuální informace, pozvánky hodnocení i historické údaje. Ukázku stránek předvedeme při promítání ve druhé části večera. Je málo vesnic, které mají na internetu vedle oficiálních stránek obce také pravidelně aktualizované informace čtyř aktivních spolků. A pro nás je to motivující, protože se vzájemně zdravě „štengrujeme“ kdo je rychlejší a vtipnější. Pojďme si nyní probrat naši činnost chronologicky tak jak probíhala od začátku roku do dnešní hodnotící schůze.
2. února
Byly uspořádány ostatky. Museli jsme se přizpůsobit možnostem harmonikáře Jarka Vintra a tak průvod začínal již v 10 hodin dopoledne. Sešlo se 33 krásných masek. V 19 hodin začala ostatková zábava. Tentokrát jsme zvolili reprodukovanou hudbu. Proběhla také tombola a pochovávání basy.
15. února
Ve spolupráci s učitelkami Mateřské školy jsme uspořádali dětský karneval. Kromě malé diskotéky jsme připravili dovednostní soutěže. Přesto, že šlo o první ročník takové akce byla hodnocena dobře a rodiče se už teď ptají zda se bude někdy opakovat. Chtěli bychom více zapracovat na organizaci a pokusit se zajistit vystoupení nějakých hostů.
14. března
Proběhl 11. ročník besedy s jeskyňáři. Promítání a povídání o jeskyních a hlavně cestování po světě navštívilo více jak 100 diváků. Z této akce nám vyplynuly dva poznatky. Na besedě musí být alespoň jeden příspěvek o místní krajině. Jednotlivé přednášky budeme časově omezovat např. na 30 minut.
15. března
V neděli po besedě jsme se dohodli s jeskyňáři na exkurzi do Moravského krasu. Část zájemců se účastnilo povrchové exkurze k propadání Sloupského potoka, do Rasovny, na Ostrovskou plošinu a závrtu Městikáď. Všichni jsme se potom sešli v Suchdole a navštívili Novou amatérskou jeskyni. Z Vavřince se účastnilo 12 zájemců. Exkurze bula ukončena rozpravou nad mapou a knihami ve Společenské místnosti.
30. března
Jsme připravili vycházku do Ostrovského žlebu a na Plánivy. Přálo nám krásné počasí. Součástí vycházky byla návštěva Císařské jeskyně, kterou nás perfektně provedla Lucka Kouřilová. Účast na vycházce 8 členů.
5. dubna
Jsme provedli sejmutí a ošetření lana vleku a úklid v chatě.
12. dubna
Měly Technické sporty na starosti sběr kovového odpadu v obci. Šrot jsme nakládali na multikáru, kterou zapůjčil a řídil Mojmír Ditrich. Odpad jsme hned roztřídili. Barevné kovy a litinu jsme odvezli do Veselice a odevzdali za 708,- Kč. Železný šrot odvezlo vozidlo kovošrotu Boskovice hned v pondělí 4. dubna. Za železný odpad jsme získali částku 12 691,- Kč.
23,24 a 26. dubna
Úklid přírody kolem obce v rámci Dne Země, který vyhlašuje Správa CHKO MK. Letos poprvé jsme na žádost paní ředitelky Evy Kaššaiové zapojili do úklidu také děti z Mateřské školky. Na vycházce z Vavřince přes Suchdol a Veselici zpět do Vavřince jsme si kromě úklidu povídali o přírodě. Každé dítě dostalo pochvalný list za pomoc přírodě.
25. dubna
Jsme ve Společenské místnosti uspořádali školení řidičů – amatérů. Školil Josef Pořízek a přítomno bylo 16 řidičů. Mrzí nás, že tato akce neosloví také řidiče ze sousedních vesnic.
27. dubna
Proběhl půldenní zájezd do Křtin a jeskyně Výpustek. Ve Křtinách probíhala hasičská pouť na oslavu sv. Floriána. Zájezd byl poděkování občanům za podporu našeho spolku.
10. května
Jsme připravili jarní branný závod.
11. května
V místním parku proběhla malá oslava Svátku matek. Vystoupení pro maminky připravila Mateřská škola. Občerstvení a malé dárečky zajistily Technické sporty.
23. května
U vleku se uskutečnilo malé posezení mužů. Ženy aktivně odpočívaly na jiném místě.
24. května
Řada členů Technických sportů pomáhala Sboru dobrovolných hasičů s organizací mimořádně náročné akce – jarní části okresního kola hry Plamen.
31. května
Jsme uspořádali oslavu Dne dětí. Oslava proběhla na hřišti. Počasí nám přálo. Pro děti bylo připraveno 12 soutěžních disciplín včetně ekologické výchovy. Mirek Kočí předvedl popelářský vůz. V exibičním zápase se představila fotbalová přípravka. Během celého odpoledne probíhala soutěž O přeborníka obce Vavřinec ve střelbě ze vzduchovky. Hlavní kategorii tentokrát vyhrál a putovní pohár si letos odnesl Miroslav Kočí s nástřelem 88 bodů.
13. června
Proběhlo v Mateřské škole hasičské cvičení s evakuací do prostoru u Zdubiny. Poskytli jsme zázemí chaty a ohniště. Pomohli jsme uspořádat hru O poklad pana Zdubiňáka. Hra tentokrát nebyla pohádková. Děti odpovídali na otázky o přírodě.
14. června
Jsme vyrazili na zájezd za krásami naší vlasti. Tentokrát jsme navštívili Slovácko. Začali jsme prohlídkou historických vinných sklepů v Petrově, pokračovali ve Strážnickém skansenu. Kolem Tvarožné Lhyty proběhl turistický výšlap na rozhlednu Travičná. Pak jsme se přemístili do Veselí nad Moravou. Po obědě jsme absolvovali projížďku lodí po Baťově kanále. Jedinou skvrnou zájezdu byl špatný stav autobusu, který zajišťoval pan Málek ze Šošůvky.
25. října
Proběhla u bytovek drakiáda. Vítr letos moc nefoukal. Nejlépe létal drak Miloše a Verunky Dvořáčkových. Děti si také pouštěly modely házedel a kluzáků z modelářského kroužku, házeli bumerangem a opékali párky.
28. října
Jsme uspořádali vycházky do okolí, které se zúčastnilo pouze 13 zájemců. Prošli jsme kolem Petrovic k zámečku Na Brusné. Podívali se na Vodákův závrt. Přes Neselov jsme dorazili ke Sloupsko-šošůvským jeskyním. Po návštěvě jeskyně jsme obědvali v hotelu Broušek. Tam jsme se setkali s veselickými turisty, kteří do Sloupu přišli od Macochy. Na zpáteční cestě jsme si ukázali propast U Obrázku a U Mraveniště.
29. listopadu
Jsme připravili osvětlení vánočního stromu na návsi.
30. listopadu
Proběhlo slavnostní rozsvícení vánočního stromu. V první části programu vystoupily děti z Mateřské školky. Druhou půlku připravily Hanka Kočí, Petra Kovaříková a Lea Dvořáčková. Po básničkách o zimě následovala scénka o zvířátkách u Betléma. Pro návštěvníky, kterých bylo více než 150 bylo připraveno občerstvení.
9. prosince
Nás překvapila Magda Slouková nádherným Betlémem, který jsme ji pomohli postavit a osvětlit u vánočního stromu na návsi.
Během roku probíhali také pravidelné činnosti. Od podzimu do jara probíhají každý pátek schůzky modelářského kroužku. Od dubna do září se scházeli naši volejbalisté. Zakončení volejbalové sezóny se uskutečnilo 15. listopadu v hotelu Stará škola. Děvčata zpívala při mši na oslavu sv. Vavřince, podílela se na show při pouťovém fotbálku. Výčet akcí svědčí o aktivní činnosti našeho spolku. Zejména období od dubna do června bylo doslova hektické a ústilo do únavy a nervozity. Naštěstí následovaly prázdniny a s nimi i odpočinek. Jsme rádi, že některé akce měly kladný ohlas. Patří mezi ně karneval, zájezd do Křtin a kulturní akce pro širokou veřejnost. Uvědomujeme si také, že máme velké rezervy zejména při organizaci některých akcí. Zvažujeme také přípravu nových kulturních aktivit pro zimní období. Besedu s jeskyňáři chceme udělat více zajímavou pro místní diváky. Pro exkurzi do krasového podzemí je už dnes zájem o Nový Sloupský koridor. Líbí se nám těsnější spolupráce s Mateřskou školou. Naše akce navštěvují občané a hlavně dětí z Veselice a Suchdola. Zvláště milé je, že si našly cestu také do modelářského kroužku. Naši práci s mládeží v roce 2008 podpořilo Obecní zastupitelstvo částkou 6000,- Kč. Chtěl bych za tento počin vedení obce i všem zastupitelům poděkovat. Dík patří také spřáteleným spolkům za spolupráci. Poděkování si zaslouží všichni členové za aktivní přístup k činnosti.
Děkuji za pozornost a trpělivost při bilancování naší roční práce.

ad 3:
Zprávu o hospodaření spolku v roce 2008 přednesl pokladník Antonín Štolpa.
Příjmy:
Položka Částka
Příspěvky od členů 1520,-
Příjem z ostatků 11999,-
Sběr kovového šrotu 13399,-
Vstupné na školení řidičů 160,-
Poplatek na zájezd Křtiny 1620,-
Poplatek na zájezd Slovácko 6000,-
Vstupné na loď 3360,-
C e l k e m 38058,-
Výdaje:
Položka Částka
Materiál do modeláře 7577,-
Vydání za karneval 466,-
životní jubileum 449,-
Autobus do Křtin 1856,-
Ceny na branný závod 756,-
Výdaje za Svátek matek 807,-
Výdaje za Den dětí 767,-
Vstupné na zájezdu 700,-
Lodní lístek 5640,-
Autobus Slovácko 6600,-
Vybavení lékárničky 203,-
C e l k e m 25801,-
Zůstatek v pokladně je 43740,- Kč, stav na bankovním účtu 25353,- Kč

ad 4:
Revizní zprávu přednesl Josef Vladík. Ve zprávě potvrdil, že stav pokladny i bankovního účtu souhlasí s pokladní zprávou. Dále informoval, že peněžní deník je veden správně. Všechny finančí operace jsou doloženy platnými doklady.

ad 5:
Návrh plánu práce na rok 2009 předložil Pavel Králík.
Plán práce spolku Technické sporty Vavřinec na rok 2009
Činnost Technických sportů Vavřinec bude i nadále soustředěna na branné aktivity, práci s mládeží, společenské akce, poznávání a ochranu přírody.
V roce 2009 budeme realizovat následující úkoly:
- Informace o činnosti TS Vavřinec ve vývěsce a webových stránkách
- Vedení modelářského kroužku
- Zajištění provozu lyžařského vleku
- Provoz a údržba areálu u vleku
- Uspořádání tradičních Ostatků včetně zábavy a pochování basy
- Příprava karnevalu pro děti
- Školení řidičů amatérů
- Zajištění besedy s jeskyňáři
- Exkurze do jeskyně – pokud možno do Nového Sloupského koridoru
- Jarní úklid přírody v okolí obce
- Výstava modelů a ručních prací
- Oslava Svátku matek
- Sportovní odpoledne - Den dětí
- Soutěž o přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky
- Minimálně dvě vycházky do přírody
- Poznávání Moravského krasu pro děti
- Minimálně dva branné závody pro mládež
- Letní soustředění u vleku
- Pomoc dle požadavků Obecního úřadu
- Spolupráce s SDH, TJ a Svazem tělesně postižených
- Drakiáda a pouštění leteckých modelů
- Zájezd „Poznáváme svou vlast“ – JE Dukovany a okolí
- Rozsvícení Vánočního stromu

ad 6:
V diskusi vystoupili:
- Ctibor Halámek
Podal zprávu o činnosti modelářského kroužku. Informoval o účasti dětí a modelech, které během návštěv kroužku členové vyrobili. Dále popřál hodně zdraví a štěstí v roce 2009.
- Jan Kakáč
Pozdravil jednání jménem svým i jménem sboru dobrovolných hasičů. Obdivně hovořil o rozsahu práce Technických sportů. Vyzvedl spolupráci s SDH při trénování mládeže i pomoc při organizování soutěží a oslav. Omluvil pana starostu obce i jeho zástupce, kteří se nemohli schůze zúčastnit. Jako radní pozdravil jednání také za Obecní úřad Vavřinec. Popřál bohatého ježíška, hodně zdraví a štěstí v roce 2009 a hodně sil do další práce.
- Aleš Blézl
Poděkoval za pozvání na schůzi. Vyzvedl výbornou spolupráci zejména při výchově mládeže. Popřál přítomným vše nejlepší do roku 2009 a mnoho elánu do další společné práce. Dále nechal do nemocnice pozdravovat předsedu Aloise Nečase a popřál mu brzké uzdravení.
- Pavel Králík
Přečetl SMS zprávu, kterou zaslali rodiny Kovaříkova, Kočí a Vágnerova. Na rodinné oslavě vzpomínají na naše jednání. Popřáli zdar jednání. Dále všem přáli klidné Vánoce a mnoho štěstí a zdraví v roce 2009.
- Jana Přikrylová a Martina Moravcová
Poděkovali Zdeňku Kakáčovi za aktivní přístup k práci a ozvučování akcí.

ad 7:
Návrh usnesení přednesl Jiří Kakáč.
Usnesení z hodnotící členské schůze spolku Technické sporty Vavřinec ze dne 13. prosince 2008
Členská schůze bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti spolku v roce 2008
2. Pokladní zprávu za rok 2008
3. Zprávu o revizi pokladny a majetku
Členská schůze ukládá:
1. Připravovat plnění úkolů dle plánu práce
- odpovídá výbor
2. Informovat o činnosti spolku
- odpovídá výbor a webmaster
3. Aktivně spolupracovat s obcí a ostatními spolky
- odpovídá výbor
4. Podle svých možností realizovat úkoly dle plánu práce
- týká se dospělých členů spolku
5. Účastnit se pořádaných akcí
- platí pro všechny členy spolku
Usnesení bylo schváleno všemi přítomnými členy Technických sportů Vavřinec.

ad 8:
Hodnotící členskou schůzi ukončil Zdeněk Kakáč v 17:45. Poděkoval za účast a spolupráci, popřál klidné vánoce, mnoho štěstí a zdraví v roce 2009, mnoho elánu a pevné nervy při práci ve spolku Technické sporty Vavřinec. Po skončení jednání náíedovala krátká ukázka webových stránek spolku a promítání asi 850 fotografií z činnosti Technických sportů v roce 2008.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

Zápis z výborové schůze konané 15. října 2008

Přítomni: Alois Nečas, Miroslav Kočí, Martina Vágnerová, Martina Moravcová, Leona Dvořáčková, Pavel Králík,
Karel Zouhar, Antonín Štolpa, Ctibor Halámek, Zdeněk Kakáč.

Omluven: Petr Kovařík.

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení akcí v květnu až září 2008
3. Porada k činnosti na říjen a listopad 2008
4. Diskuse
5. Závěr

ad 1:
Výborovou schůzi zahájil v 18:00 hod. předseda Alois Nečas, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
Práci v uplynulém období 2008 zhodnotili Alois Nečas a Zdeněk Kakáč. Oslava Dne matek se konala 11. května opět bezprostředně po okrskové soutěži hasičů. Situace se v příštím roce nebude opakovat. Soutěž se bude konat na jiném místě. Akce se zúčastnilo více jak 150 diváků. Dárečky v podobě keramického medailonku vyrobily děti z mateřské školy. My jsme přispěli přáníčkem a sáčky. Děti předvedly pásmo básníček, tanečků a cvičení nazvané "Kytička pro maminku". TS zajistili ozvučení, zdarma se rozdával pohárek bílého vína a koláče. 24. května proběhla ve sportovním areálu jarní část hry Plamen - členové TS se podíleli při prodeji ve stánku i při jednotlivých disciplinách. Rada mládeže při okresním výboru SHČMS děkuje všem za pomoc při organizaci této akce. 31. května proběhl Den dětí. Letos se vymysleli nové soutěže, které oživily tuto tradiční akci. Výborné bylo také třídění odpadů a ukázka popelářského auta. Soutěž "O přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky" měla malou účast. V kategorii mužů bylo 10, v kategorii žen 6 a děrí 16 soutěžících. Vítězem se stal Mirek Kočí. 13. června proběhl v MŠ požární poplach. TS poskytli zázemí chaty u vleku zajistili Zdubiňáka a pomohli s táborákem. 15. června se uskutečnil zájezd na Slovácko. Zájezd byl hodnocen kladně, kritika byla jen na autobus poskytnutý panem Málkem. 13. září proběhla oslava 115. výročí založení SDH. TS poskytli klubovnu na převlékání. Děvčata pomohla při ukázce historické techniky. Velký obdiv sklidil Ctibor Halámek, který si připravit perfektní masku "Červeného kohouta" a svým vystoupením zpestřil zásah hasičů.
ad 3:
Zdeněk Kakáč informoval o připravovaných akcích na podzim:
- Drakiáda se uskuteční za bytovkami 25. října od 13 hodin
- Vycházka do okolí se připraví na 28. října od 9 hodin
- Natažení lana vleku a úklid v chatě proběhne 15. listopadu ve 14 hodin
- Rozvěcování vánočního stromu se bude připravovat na 30. litopadu, 17 hodin
Při drakiádě se opět bude podávat čaj, udělá oheň a opečou párky. Zdeněk Kakáč domluví ohniště u paní Skotákové, Nakoupí cukroví, párky a chleba. Musí se přpravit dřevo a přinést vidličky z chaty. Čaj se uvaří předem a přinese ve várnici. Plakát na drakiádu nakreslí Ctibor Halámek. Pozvánku na internet a hlášení do místního rozhlasu zajistí Zdeněk Kakáč. Modelářský kroužek předvede na drakiádě modely letadel.
Vycházku do okolí (max. 10 km) zajistí Zdeněk Kakáč na 28. října od 9 hodin. Během vycházky se navštíví Sloupsko-šošůvské jeskyně.
Rozvěcování vánočního stromu se osvědčilo v neděli. Bude se připravovat na první Adventní neděli 30. listopadu 2008
ad 4:
V diskusi se hovořilo o připravovaných akcích. Program na rozsvěcování stromu pro větší děti připraví Petra Kovaříková. Spolupráci s mateřskou školou a pozvání dětí z MŠ na drakiádu provede Zdeněk Kakáč. Antonín Štolpa a Zdeněk Kakáč informovali s hospodaření finančních prostředků v období duben až červen 2008. Od listopadu začne fungovat modelářský kroužek. Je třeba upravit pracovní desky ze starých rýsovacích prken. Ctibor Halámek předloží požadavky na nákup materiálu popř. nářadí. Práce na vleku se musí přizpůsobit pastvě ovcí případně s konáním mysliveckého honu. Zdeněk Kakáč otevřel problém Ostatků. Konkrétně zajištění kapely. Je nejvyšší čas oslovovat hudebníky. Výbod se dohodl, že se Ostatková veselice opět uskuteční s reprodukovanou hudbou DJ dvojice Ampér a Voltík. Harmonika do průvodu se opět zajistí s Jaroslavem Vintrem.
ad 5:
Úkoly:
- Mirek Kočí zajistí várnici a vaření čaje na drakiádu.
- Alois Nečas zprostředkuje dovoz dřeva a vidliček.
- Zdeněk Kakáč.domluví ohniště, nakoupí potraviny na drakiádu, navštíví MŠ, připraví vycházku a vloží informace na web.
Výborovou schůzi ukončil Alois Nečas v 19:15.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

Zápis z výborové schůze konané 10. května 2008

Přítomni: Alois Nečas, Zdeněk Kakáč, Jiří Kakáč, Miroslav Kočí, Martina Moravcová, Leona Dvořáčková.

Omluveni: Martina Vágnerová, Petr Kovařík, Pavel Králík.

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení akcí v dubnu 2008
3. Porada k činnosti na květen a červen 2008
4. Diskuse
5. Závěr

ad 1:
Pracovní výborovou schůzi zahájil v 19:00 hod. předseda Alois Nečas, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
Práci v dubnu 2008 zhodnotil Alois Nečas. Školení řidičů bylo bezvadné. V příštím roce se pokusíme více propagovat tuto akci v sousedních vesnicích. Do úklidu v rámci dne země musíme příští rok opět zapojit mladé hasiče a sportovce. Velmi pozitivně byl členy a hlavně občany hodnocen zájezd do Křtin a jeskyně Výpustek. Pro příští rok se pokusíme uspořádat podobnou akci pro spoluobčany.
ad 3:
Zdeněk Kakáč informoval o připravovaném zájezdu Za krásami naší vlasti. Nepodařilo se mu zajistit exkurzi do informačního centra ČEZ u jaderné elektrárny Dukovany. Návštěvu této oblasti musíme odložit na příští rok. Jako náhradní výlety předložil:
- Baťův kanál a okolí Veselí nad Moravou
- Čechy pod Kosířem (hasické muzeum), jeskyně Javoříčko, hrad Bouzov
- Toulcovy maštale, skansen Hlinsko, Litomyšl, pramen Svitavy
- Kutná hora (muzeum stříbra), návštěva Vavřince
Hanka Kočí hovořila o přípravě Dne dětí. Na základě zkušeností z loňska doporučila začlenit do dětského dne také ekologickou výchovu s ukázkou popelářského auta. Informovala o tom, že 31. května od 17. hodin bude na hřišti mistrovský zápas fotbalové přípravky.
Martinka Moravcová se zamýšlela nad pořádáním a formou táboření u vleku. Navrhovala dva možné termíny v sobotu 28. června nebo 6. července 2008. Doporučuje vyjít z domu na nějaký nenáročný výlet a pak u vleku udělat táborák a stezku odvahy. Spaní a hlídání dětí přes noc děvčata svěří mužům.
ad 4:
V diskusi se hovořilo o připravovaných akcích. Na dětském dnu bude ekelogická výchova a ukázka svozové techniky. Loni pršelo a ukázky se mohlo zúčastnit málo diváků. Během odpoledne proběhne Soutěž o přeborníka obce ve střelbě ze vzduchovky. Po utkání přípravky se bude konat diskotéka v parku.
Na zájezd se doporučil Baťův kanál. Pokud se nepodaří objednat loď bude zájezd do Čech pod Kosířem, Javoříčka a Bouzova.
Letrní tábor u vleku se bude konat podle zájmu ostatních dětí. Průzkum zájmu se provede při pozvání na zájezd.
ad 5:
Úkoly - Mirek Kočí zajistí ukázku popelářského auta u firmy SITA CZ. Hanka Kočí zajistí občerstvení na Den dětí. Zdeněk Kakáč zajistí plavbu lodí na Baťově kanálu a připraví podrobný program zájezdu. Martinka Moravcová a Leonka Dvořáčková obejdou členy s pozvánkou na zájezd a zjistí zájjem o táboření. Zdeněk Kakáč osloví firmu EKOKOM pro získání cen na Den dětí, vytvoří pozvánky na akce a umístí informace na webové stránky.
Výborovou schůzi ukončil Alois Nečas v 19:30.

Zapsal: Zdeněk Kakáč

Zápis z výborové schůze konané 5. dubna 2008

Přítomni: Alois Nečas, Zdeněk Kakáč, Petr Kovařík, Pavel Králík, Jiří Kakáč, Mojmír Ditrich

Omluveni: Martina Moravcová, Martina Vágnerová, Leona Dvořáčková, Miroslav Kočí

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení akcí od výroční schůze
3. Plán činnosti na duben a květen 2008
4. Diskuse
5. Závěr

ad 1:
Výborovou schůzi zahájil v 15:00 hod. předseda Alois Nečas, přivítal přítomné a předložil návrh programu.
ad 2:
Uplynulé období zhodnotil Alois Nečas. V únoru a březnu 2008 jsme realizovali:
02/02 2008 - tradiční ostatky s diskotékou a pochováním basy
10/02 2008 - spuštění webových stránek Technických sportů
15/02 2008 - dětský maškarní karneval pro děti z MŠ a ZŠ
15/03 2008 - beseda s jeskyňáři a cestovateli
16/03 2008 - povrchová a jeskynní exkurze do Moravského krasu
30/03 2008 - vycházka do Ostrovksého žlebu a oblasti Plániv
ad 3:
Plán akcí na období duben-květen 2008 předložil Zdeněk Kakáč a okomentoval obsah akcí a organizační zabezpečení:
sobota 12/04 2008 v 9:00 - sběr kovového šrotu
středa 23/04 2008 v 15:30 - Den Země, úklid okolí obce a beseda s dětmi z MŠ
čtvrtek 24/04 2008 v 16:00 - Den Země, úklid okolí obce, silnic a žlebové stráně
pátek 25/04 2008 v 18:30 - školení řidičů amatérů lektorem Josefem Pořízkem
sobota 26/04 2008 v 9:00 - Den Země, úklid Pustého žlebu s dětmi ze ZŠ Blansko
neděle 27/04 2008 v 8:00 - zájezd do Křtin (Hasická pouť) a jeskyně Výpustek
pátek 09/05 2008 v 16:00 - jarní branný závod pro děti a dorost
neděle 11/05 2008 ve 14:00 - oslava Svátku matek
ad 4:
V diskusi se hovořilo o organizačním zabezpečení. Nejvíce se diskutovalo o zájezdu do Křtin. Rozhodovalo se mezi nedělemi 20. a 27. dubna. Scválil se termín neděle 27. dubna. Kromě návštěvy jeskyně Výpustek bude součástí zájezdu účast na Hasické pouti včetně mše Sv. Po zvonkohře ve 12 hod. se přesuneme do Josefova a provedeme krátkou vycházku k Býčí skále a jeskyni Kostelík. Při zpáteční cestě se zastavíme u kaple v Rudici. Od účastníků zájezdu se bude vybírat symbolická cena 20 Kč. Další výdaje si bude platit každý samostatně. Přihlášky bude shromažďovat Alena Kakáčová v Místní knihovně Vavřinec. Na Svátku matek vystoupí děti z MŠ. Dívčí noneto vystupovat nebude. Občerstvení zajistí SDH Vavřinec (dopoledne 11. května bude na hřišti a v parku 1. kolo požárního sportu - okrsek Sloup). V případě nepříznivého počasí bude oslava ve společenské místnosti.
ad 5:
Úkoly - občerstvení na školení řidičů, plakáty a zveřejnění na www stránkách. Výborovou schůzi ukončil Alois Nečas v 16:15.

Zapsal: Zdeněk KakáčHlavní činnost a struktůra organizace

Technické sporty patří společně se Sborem dobrovolných hasičů a Tělovýchovnou jednotou do spolků občanů obce Vavřinec. Lidé se sdružují do spolků aby společně realizovali své koníčky nebo pomáhali svým spoluobčanům. Ve Vavřinci je mezi spolky těsná spolupráce a vzájemně se doplňují. Technické sporty navazují od roku 1990 na činnost základní organizace Svazarmu. Technické sporty nemají vymezenou činnost. Věnujeme se širokému spektru aktivit. Většinou svoji práci zaměřujeme na práci s mládeží. Historicky pokračujeme v organizování a výcviku branných sportů a modelářství. Od roku 1979 provozujeme lyžařský vlek. Máme rádi přírodu a okolí obce, která se nachází na severovýchodní hranici Chráněné krajinné oblasti Moravský kras. Organizujeme kulturní, sportovní a branné akce pro ostatní spoluobčany. Úzce spolupracujeme s jeskyňáři ze speleologických skupin Topas a Pustý žleb.


Mezi úspěšné akce patří:
- dětské dny s ekologickou výchovou
- tábor s turistikou do okolí obce
- zájezdy "Poznáváme svou vlast"
- branné závody a soutěž ve střelbě
- besedy s jeskyňáři
- oslavy svátků
- rozsvěcení vánočního stromu
- výstavy ručních prací atd.

Ve spolku Technické sporty Vavřinec je dnes registrováno 75 členů, většinou mládeže ve věku 6 až 25 roků. V čele organizace stojí výbor ve složení:

Alois Nečas - předseda
Miroslav Kočí - místopředseda
Ing. Zdeněk Kakáč - jednatel
Antonín Štolpa - pokladník
Martina Vágnerová, Leona Žáčková, Martina Moravcová, Petr Kovařík, Josef Vladík, Ctibor Halámek,
Jiří Kučera, Ladislav Ditrich, Mojmír Ditrich, Pavel Králík, Jiří Skoták, Jiří Kakáč a Karel Zouhar - členové